Referensjobb

Koncernen har haft många nöjda kunder genom åren, här följer några exempel och sammanfattningsvis en del information.

Referenser

Projekt: Fyrklövern-Upplands Väsby

Fyrklövern är det största bostadsbyggnadsprojektet i Upplands Väsby kommun på 30 år. I den etapp, som nu pågår, kommer omkring 1560 bostäder i flerfamiljshus att uppföras, dvs cirka 1000 bostadsrätter och 560 hyresrätter. I en senare etapp kan ytterligare upp till 400 bostäder tillkomma. När Fyrklövern är fullt utbyggt kommer det att ha skapats boende för omkring 3000-4000 nya Väsbybor.

Projektbudget: 1 miljard kr. I Byggprojektet har Infrakonsult varit inblandade redan i detaljplaneskedet och har vidare byggledning för samtliga ledningsarbeten och gator som ska byggas i området.

Uppdrag: Byggledning, samordnande byggledare, projektledare, projekteringsledare, CAD-samordnare.

Upplandsväsby projektbild

Projekt: Påldäck-Folkungagatan

Fastigheterna kring Folkungagatan har under många år haft stora problem med vibrationer som uppstått från buss/lastbilstrafik. Trafikkontoret bestämde sig efter många års utredning att installera ett påldäck av betong för att ta hand om de uppkomna vibrationerna. Byggprojektet som tog ca 1 år blev en komplicerad historia då både fastighetsägare, näringsidkare, lokaltrafik och övrig trafik påverkades. Dock lyckades projektet hantera detta genom att samtliga inblandade jobbade tätt tillsammans. Resultatet blev en succé och mycket uppskattat av de boende, som sedan länge drabbats av vibrationerna.

Projektbudget: ca 50 miljoner kr. Infrakonsult har varit Trafikkontoret behjälpliga från utredningsskedet till genomförandet av entreprenaden.

Uppdrag: Byggledning, utredning, kalkylering, konstruktionsgranskning

Trafikkontoret Påldäck

Projekt: Upprustning Lidingövägen

Blomstrande bullerskärm. Rödfibbla, blodnäva, stensöta och sandnejlika är några av de växter som blommar längs den 160 meter långa bullerskärmen utmed Östermalms IP på Lidingövägen där InfraKonsults byggledare varit delaktiga.

Projektbudget: 77 miljoner kr. Objektet omfattar åtgärder för att förbättra Stockholms cykelvägnät med ombyggnad av Lidingövägen från Valhallavägen till Tegeluddsvägen samt en kort sträcka av Erik Dahlbergsgatan. Totalt ca 1400 m gata med gång- och cykelbanor samt V/A-ledningar. Under hela ombyggnadstiden har befintliga verksamheter kunnat bedrivas med så lite störningar som möjligt då planeringen av entreprenadarbetet haft stor betydelse för en effektiv framdrift av entreprenaden.

Uppdrag: Byggledning.

Bild ref Infra cykelvägnät 2019

Projekt: Upprustning Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan – en av de mest trafikerade sträckorna i hela Stockholms kollektivtrafiken. Mellan 2014 och 2019 genomför SL en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden.

Projektbudget: 400 miljoner kr, fyra brobyten på totalt 172 m samt fyra st flottbroar à 8-12 m. Den femte och mellersta bron har reparerats och används som temporär bro, arbetet sker i etapper.

Uppdrag: Projektledning, projekteringsledning, projektering, framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling samt byggledning.

Referensbild Söderströmsbron

Projekt: Byte av gång-& cykelbro

Bytet av gång och cykelbro i Jordbro sommaren 2017, brolängd 200 meter.

Projektbudget: 10 miljoner kr, beställare är Haninge kommun.

Uppdrag:
Vi var behjälpliga med projektering och byggledning.

Referenser Jordbro

Projekt: Byte av bro Värmdöleden

Brobyte av en 136 meter lång bro över Värmdöleden vid Sickla (Lugnets trafikplats) i samband med Saltsjöbanans upprustning.

Projektbudget: ca 35 miljoner kr.

Uppdrag: Projekteringsledning, framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och samordnande byggledare. Projektet genomfördes mellan 2015-2017.

Brobild

Projekt: Byte av vägbro i Haninge

I samband med att Trafikverket bygger en ny pendeltågsstation i Vega/Haninge, så passar kommunen på att byta bron vid Vega från 1935 över Nynäsbanan.

Projektbudget: 23 miljoner kr.

Uppdrag: Infrakonsult finns med redan i utredningsskedet men även för projektledning, besiktning och byggledning för själva brobytet på plats samt vid tillverkningen av brobalkarna i fabrik.

Vega

Projekt: Brounderhåll Trafikverket

Under flera år har vi hjälpt Trafikverket med bygg-och projektledning, tekniskt stöd i samband med reparationer av Essingeledens brofogning, isolering av körbanor samt betongunderhåll.

Projektbudget: 15 miljoner kr.

Uppdrag: Byggledning, projektledning, projektledare samt
projekteringsledning

Projekt: Beläggningsarbeten Arlanda

Renovering och nytt slitlager på bana 3, Arlanda. Under sommaren 2016 fortsatte Swedavia sitt upprustningsarbete av landningsbanorna på Sveriges största flygplats. Infrakonsult var med i projektet och hade hand om den löpande kvalitetskontrollen och slutbesiktning av ny asfalt, ca 250 000 kvm. Arbetet på en flygplats av den här storleken kräver både extrem noggrannhet men har också en begränsad tid för utförandet. Peab var upphandlad entreprenör och jobbade i två skift, så dagarna blev långa för vår byggledare på plats.

Projektbudget: ca 45 miljoner kr.

Uppdrag: Byggledning, projekteringsledning, besiktning,
samt projektledning.

Referenser Swedavia

Projekt: Upprustning Hornsgatan

Som byggledare åt trafikkontoret Stockholm stad har vi varit med och miljöupprustat Hornsgatan i tre etapper.

Projektbudget: 60 miljoner kr.

Uppdrag: Arbetet innebär omläggning och nyläggning av ledningar, breddning av gångbanor, anläggande av skelettjord för trädplantering samt nya ytskikt.

Trafikkontoret Renovering Hornsgatan

Projekt: Samordnad renovering T-Bana

AB Stor Stockholm Lokaltrafik, upprustningen av tunnelbanans sträckning Globen-Hagsätra.

Projektbudget: ca 1.1 miljarder kr.

Uppdrag: Vi var behjälpliga som projektledare, projekteringsledare, utredare och byggledare.

Projekt: Nytt torg – Exploateringskontoret

Exploateringskontoret Stockholms Stad, Arne Beurlings torg i Kista, nybyggande av infrastruktur.

Projektbudget: ca 20 miljoner kr.

Uppdrag: Byggledningstjänster

Projekt: Exploateringsprojekt – Haninge

Haninge Kommun, utbyggnad av väg, vatten och avlopp, område Gudö.

Projektbudget: ca 30 miljoner kr.

Uppdrag: Byggsamordnare

Projekt: Exploateringsprojekt – Nacka

Ett omfattande exploateringsarbete på Älgö i Nacka, där nya vägar och V/A lagts ner.

Entreprenadkostnad: ca 180 milj kr.

Uppdrag: Byggledning

Projekt: Brounderhåll Solna Stad

I Solna stad isolerades och utfördes betongreparationer på fyra broar.

Entreprenadkostnad: ca 10 milj.

Uppdrag: Våra insatser har varit byggledning och tekniskt stöd.

Projekt: Brobyte T-Bana

Här genomfördes 6 st brobyten på T-banesträckan Alvik-Åkeshov.

Projektbudget: 60 milj kr.

Uppdrag: projekteringsledare, utredare och byggledare.

Projekt: Brobyte Trafikkontoret

Västberga Allés befintliga betongbro över järnvägen ersättes med en ny längre och bredare stålbro och fick samtidigt en bredare gång- och cykelbana. Jobbet började 2015 och avslutas 2017 för Trafikkontoret

Entreprenadbudget: 132 milj kr. Västberga Allés befintliga betongbro över Åbyvägen försågs med nytt tätskikt och en helt ny stålbro för gång- och cykeltrafik byggdes strax norr över Åbyvägen.

I samband med detta genomfördes även ledningsomläggningsarbeten, samt förberedande arbeten inför utbyte och komplettering av befintlig gatubelysning. En ny permanent infart till Fortums station mot Åbyvägen anlades samt en under byggtiden provisorisk parkering. Befintliga busshållplatser  flyttades.

Uppdrag: Byggledare och samordnande byggledare